Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

21:28
3516 e868 390
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viamaybeyou maybeyou
21:28
1037 f379 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viazabka zabka
21:27
5860 199d 390
Reposted frompunisher punisher viazabka zabka
21:27
21:22
0397 94a4 390
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viamisery misery
21:21
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaarrives arrives
21:20
21:20
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:20
2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart
21:20
21:20
8236 d756 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapimpmyheart pimpmyheart
21:19
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
21:19
5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka
21:19
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viazabka zabka
21:19
21:19
9953 5441 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viadoubleespresso doubleespresso
21:18
9876 a542 390
21:18
7702 d8e5 390
Reposted frommsofall msofall viadoubleespresso doubleespresso
21:18
3110 23c1 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viazabka zabka

October 10 2018

21:15
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl